in Google in Innovation
  สาขาวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
 
  วัตถุประสงค์ เพื่อ
   1. เป็นแหล่งรวบรวมบทเรียนออนไลน์รายวิชาที่เกี่ยวกับวิชา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   2. บริการพื้นที่บนระบบเครือข่ายสำหรับนักศึกษาในการศึกษารายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
คู่มืออัพโหลด!
   3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
ตัวอย่าง!
   4. เป็นช่องทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาขาวิชาฯ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
     
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
.
    สถานะผู้ใช้งาน   หน่วยงานผู้พัฒนา   เครือข่ายสังคม ติชม/เสนอแนะ
             จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด
Website counter
 | สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 | 69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
 | 055-706-555 ต่อ 2391 
 | innovation.kpru@gmail.com
 | Facebook
 | Instagram
 
 | ผู้จัดทำ
 | ติชม/เสนอแนะ
 
จำนวนผู้ใช้งานออนไลน์