.
 
  0-5570-6519
-----------------------------------------------------------------------------------
FACULTY OF EDUCATION : KPRU
 
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  คณะครุครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  MENU  
.
 คำอธิบายรายวิชา   1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
.
e-learning CMS
---------------------------------------------------------------------------------
e-learning LMS
---------------------------------------------------------------------------------
Workshop Website
---------------------------------------------------------------------------------
คู่มืออัพโหลดงานระบบคลาวด์
---------------------------------------------------------------------------------
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
---------------------------------------------------------------------------------
คณะครุศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
---------------------------------------------------------------------------------
Facebook Fan Page Innovation
---------------------------------------------------------------------------------
.
            ศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้  นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศแหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการสร้าง การประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
บนเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ
Facepage
 
 
. . .  
Address   : 69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel    : 0-5570-6519
e-Mail    : edukpru@hotmail.com
Counter  : Website counter