0-5570-6555  To  3291
 
 สาขาวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  MENU  
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบทเรียนออนไลน์รายวิชาที่เกี่ยวกับวิชา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
       2. เพื่อบริการพื้นที่บนเครือข่ายให้กับนักศึกษาสำหรับการศึกษารายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คู่มืออัพโหลด!
       3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติจริงในการผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ตัวอย่าง!
       4. เพื่อเป็นช่องทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาขาวิชาฯ
e-learning CMS : Innovation
---------------------------------------------------------------------------------
e-learning CMS : Technology
---------------------------------------------------------------------------------
e-learning CMS : Seminar
---------------------------------------------------------------------------------
e-learning CMS : PBL Using ICT
---------------------------------------------------------------------------------
e-learning LMS
---------------------------------------------------------------------------------
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
---------------------------------------------------------------------------------
คณะครุศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
---------------------------------------------------------------------------------
Facepage นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 
ขอขอบคุณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
. . .  
Address   : 69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel    : 0-5570-6519 ต่อ 3291
e-Mail   : elementary.kpru@gmail.com
Counter  : Website counter