Home

homepage

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนน วิชา  เทคโนโลยีสารเทศสำหรับครูประถมศึกษา  รหัสวิชา 1261801

|วัตถุประสงค์

      1. เพื่อศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการงานอาชีพ ความสำคัญและพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
      2. เพื่อศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
      3. เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การประมวลผลข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการและ การใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย หลักและวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา
      4. เพื่อให้นักศึกษามีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ