home

K P R U  Maker Club : ชมรมราชภัฏกำแพงเพชรเมกเกอร์คลับ

     ปีการศึกษา 2560 ด้วยคณบดีคณะครุศาสตร์ รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ ได้มีแนวนโยบายก่อตั้งชมรมฯ เพื่อเป็นสถานที่เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยมีเป้าหมายคือ นักศึกษา และคณาจารย์ ได้มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเสริมทักษะและประสบการณ์ด้านทักษะอาชีพและความสามารถพิเศษ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0            
     โดยชมรมฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ โดยมีเป้าหมายคือ ส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ที่จะเกิดความรู้ เทคนิค วิธีการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ปรับปรุง แก้ไข และค้นพบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา