ยืม-คืนคลิก! ระบบ ยืม-คืน เครืองมือและโสตทัศนูปกรณ์


คำชี้แจง

 ติดต่อสอบถามเบื่องต้นเพื่อขออนุญาตยืมอุปกรณ์ (เพื่อสำรวจจำนวนความพร้อมของอุปกรณ์เบื้องต้น)
V

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ระบบยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
V
ระบบจะส่งบันทึกข้อความขออนุญาตยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน
V

พิมพ์บันทึกข้อความ ยื่นเอกสารต่อหัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมฯ เพื่อรับอุปกรณ์
V
กรณีส่งคืน เซนคืนอุปกรณ์ในบันทึกข้อความฉบับเดิม โดยตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และลงชื่อผู้รับคืน

 

ข่าวสารและกิจกรรม

K P R U  Maker Club : ชมรมราชภัฏกำแพงเพชรเมกเกอร์คลับ

ข่าวประชาสัมพันธ์!

1 ธ.ค. 60 ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดกีฬาระหว่างคณะ "ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 17" วันที่ 3 ธ.ค. 60
เวลา 18.00 เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์แฟนเพจ คลิก! KPRU MakerClub  
30 พ.ย. 60

เปิดรับสมัครสมาชิกชมรม "KPRU MakerClub : ราชภัฏกำแพงเพชรเมกเกอร์คลับ ตั้งแต่ที่ 1-30 ธ.ค. 60
คลิก! สมัครสมาชิก
คลิก! รายละเอียด 

 

บริการ

K P R U  Maker Club : ชมรมราชภัฏกำแพงเพชรเมกเกอร์คลับ

    ชมรมราชภัฏกำแพงเพชรเมกเกอร์คลับ เป็นแหลงเรียนรู้สำหรับบริการนักศึกษา คณาจารย์คณะครุศาสตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งมีบริการดังนี้

     1. รับสมัครสมาชิกชมรม เพื่อร่วมฝึกฝนพัฒนาเรียนรู้งานและบริการงานด้านต่างๆ ของชมรมฯ
     2. บริการให้ยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ของชมรมเพื่อการศึกษา คลิกระบบยืม-คืน
     3. บริการห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ห้องปฏบัติการตัดต่อวีดีทัศน์ (Mac PC)
     4. ผลิตพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และงานต่างๆของคณะครุศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย      
     5. จำหน่ายผลผลิตจากการพัฒนางานของสมาชิกภายในชมรมฯ

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

K P R U  Maker Club : ชมรมราชภัฏกำแพงเพชรเมกเกอร์คลับ


Faculty of Education 
university : Kamphaeng Phet Rajabhat University
address : 96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 
phone : 0-5570-6555 To 2010 
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website : http://innovation.kpru.ac.th/kprumakerclub

------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ที่อยู่ : 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 0-5570-6555 ต่อ 2010
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : http://innovation.kpru.ac.th/kprumakerclub

------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มงาน Graphic Design 
อ.ยุทธนา พันธ์มี
ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด : สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา / สาขาวิชาการประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 08-9267-8222
เฟสบุ๊ค :  https://www.facebook.com/yutthana.edu

------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มงาน Engineers
อ.เฉลิม  ทองจอน
ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด : สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ 08-9795-3484
เฟสบุ๊ค :  https://www.facebook.com/chalerm.black

กลุ่มงานชมรม


KPRU Maker Club

ราชภัฏกำแพงเพชรเมกเกอร์คลับ


          เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ โดยมีเป้าหมายคือ ส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ที่จะเกิดความรู้ เทคนิค วิธีการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ปรับปรุง แก้ไข และค้นพบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงานคือ

 

 
รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์
คณบดีคณะครุศาสตร์
ประธานชมรม

 

Graphic Design   Engineers
.....กิจกรรมการเรียนรู้งานกราฟิกและภาพถ่าย เพื่อสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพ้นท์แก้ว เพ้นท์จาน สกรีนหมวก เสื้อ ตัดสติกเกอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย   .....กิจกรรมการเรียนรู้งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบงานอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์
     
อ.ยุทธนา พันธ์มี
ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
รับผิดชอบกลุ่มงาน
  อ.เฉลิม ทองจอน
ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
รับผิดชอบกลุ่มงาน