---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 ต.ค. 60 | แจ้งนักศึกษาที่เรียนวิชานวัตกรรมฯ ภาคเรียนที่ 1/60 ขยายเวลาส่งงานทุกหมู่เรียน
ทั้งเว็บไซต์ (website) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook)
ขยยเวลาถึงวันที่ 25 ต.ค. 60 นี้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 ต.ค. 60 | เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาครูฯก่อนแต่างตั้งและให้มีหรือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะ(ครูชำนาญการพิเศษ) ระหว่างวันที่ 17-20 ต.ค.60)
คลิก!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9 ต.ค. 60 | แจ้งนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา ที่เรียนกับอาจารย์ยุทธนา วิชานวัตกรรมฯ
หาไม่สามารถโหลดโปรแกรม DesktopAuthor ให้ติดต่อเพื่อคัดลอกโปรแกรม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------