--------------------------------------------------------------------------------------------------------................................................................ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข.......................------------------------------------------------------------------------
     
HOME
   
 
      เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี หรือ
       เลื่อนเป็นวิทยฐานะ (ครูชำนาญการพิเศษ)
รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2561

          หน่วยการเรียนรู้
: การจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
          วิทยากรประจำหน่วย : รศ.ดร.สุนีย์  บุญพิทักษ์ .ยุทธนา พันธ์มี อ.เฉลิม  ทองอจน
          เวลา : 1.30 ชั่วโมง

         | คำอธิบายหน่วยการเรียนรู้
                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นผู้นำทางวิชาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน นวัตกรรม
         การบริหารจัดการในชั้นเรียนแนวใหม่ ตลอดจนทักษะการให้คำปรึกษาคำแนะนำและข้อเสนอแนะ

        | สาระการเรียนรู้
                    1. การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
                    2. นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่

       | วัตถุประสงค์
                    1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน  
         และนวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่
                    2. สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
                      
                                    

เอกสารประกอบการฝึกอบรม แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
   รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม   การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
   แผนจัดการเรียนรู้    การจัดการชั้นเรียนของครูมืออาชีพ
  เอกสาร : หมายเลข1 หมายเลข2    การบริหารจัดการชั้นเรียน
   แบบทดสอบ : Kahoot | Plickers | Zipgrade    นวัตกรรมกับการจัดการชั้นเรียน
   ไฟล์นำเสนอ : Power Point    
   QR-code 
ขอขอบคุณลิงค์เว็บมา ณ ที่นี้


  จำนวนผู้เข้าถึงข่าว Website counter
ครั้ง
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovation : Social Network
.
     
.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Elementary Education Program in Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706555 To : 2391
e l e m e n t a r y . k p r u @ g m a i l . c o m