Home

news

 3    Image result for kpru logo
                                                                                 
“การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism” ประจำปีการศึกษา 2560
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

หลักการและเหตุผล

          มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชัฏเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งเสริม เผยแพร่กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project-based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism) ให้กับครูในโรงเรียนทั่วไป อาจารย์และนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมของครูยุคใหม่ในอนาคต เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที สามารถพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้เนื้อหาสาระ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้านได้ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะชีวิต ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้

ในปี 2559 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวด เรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม” ขึ้น ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่ง รวม 4 ภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ภาคกลางและภาคใต้) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ภาคเหนือ) เพื่อส่งเสริมและเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ในหลากหลายสาระวิชา และนำประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้


วัตถุประสงค์ เพื่อ
          1. ส่งเสริมให้คณะครูในโรงเรียน อาจารย์และนักศึกษาครู ได้มีการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ในหลากหลายสาระวิชา
          2. จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
          3. ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอันจะนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ให้เกิดการพัฒนาขึ้นไป
          4. รวบรวมผลงานเป็นตัวอย่างสำหรับเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป


กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
          1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกอบด้วย กำแพงเพชร ตาก พิจิตร สุโขทัย  รวมประมาณ 60 คน
          2. นักศึกษาวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รวมประมาณ 60 คน


ประเภทของการส่งผลงานเข้าประกวด
          ประเภทที่ 1: ครูในโรงเรียนทั่วไป
          ประเภทที่ 2: นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ
          1. เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง (วีดิโอความยาวไม่เกิน 5 นาที)
          2. เป็นผลงานที่ไม่เคยผ่านการประกวดใดๆ มาก่อน
          3. เป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
          4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์เสนอ เป็นทีมๆ ละ  3 คน หรือเดี่ยว  จำนวน 1 ผลงาน
          5. กรณีครูในโรงเรียนทั่วไป และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถส่งผลงานเดี่ยว หรือ ส่งเป็นผลงานกลุ่มได้ กลุ่มละไม่เกิน 3 คน โดยหากเป็นผลงานกลุ่ม ควรเป็นการบูรณาการระหว่างวิชา
          6. กรณีนักศึกษาครู สามารถส่งผลงานเดี่ยว หรือ ส่งเป็นผลงานกลุ่มได้ โดยหนึ่งกลุ่มมีผู้ร่วมทำได้ไม่เกิน 3 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
          7. ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่เกิดขึ้นเป็นของเจ้าของผลงาน ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถนำผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือ โฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานได้การละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน


ระยะเวลาในการดำเนินงาน
           1. ไตรมาส 1  ระหว่างเดือน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม : กำหนดแผนงานโครงการฯและกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์
           2. ไตรมาส 2  ระหว่างเดือน  มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม : จัดกิจกรรมโครงการ / ติดตามประเมินผล
           3. ไตรมาส 3  ระหว่างเดือน  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน : สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน