ติดต่อประสานงาน

Faculty of Education
university : Kamphaeng Phet Rajabhat University
address : 96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000
phone : 0-5570-6555 To 2010
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website : http://innovation.kpru.ac.th/s.course
website : http://www.kpru.ac.th


คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ที่อยู่ : 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 0-5570-6555 ต่อ 2010
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : http://innovation.kpru.ac.th/s.course
เว็บไซต์ : http://www.kpru.ac.th


ผู้ประสานงานกลาง
นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ 08-0688-9309
เว็บไซต์ : http://asl.kpru.ac.th/Courses