หลักสูตรพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2560

หลักสูตรพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2560

ที่ รหัส ชื่อหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ ค่าลงทะเบียน
1 60992690 หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla อ.เฉลิม ทองจอน 1,500
2 60005036 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ อ.ยุทธนา พันธ์มี 3,000
3 60004004 การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.เลเกีย เขียวดี 3,000
4 60000166 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ดร.ขวัญชัย ขัวนา 2,000
5 60000167 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.) ดร.ขวัญชัย ขัวนา 5,000
6 60010122 การพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 5,000
7 60010041 การเขียนรายงานนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 3,500
8 60202014 นวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์กับการวิจัยแบบผสานวิธี รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 4,000
9 60412003 การวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 4,000