หลักสูตรพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2561

หลักสูตรพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2561 (อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอหลักสูตรฯ)

ที่ ชื่อหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ อัตราค่าลงทะเบียน
1 การพัฒนานวัตกรรมระดับปฐมวัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 1,500
2 การเรียนรู้ 12 Tenses ด้วยการสร้างความคิดรวบยอดเพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูในศตวรรษที่ รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 4,000
3 การพัฒนาภาวะผู้นำในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในศตวรรษที่ 21 ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล  4,000 
4 การบูรณาการทฤษฎีบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล  4,000 
5 การสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ศตวรรษที่  21 ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล  4,000
6 กฎหมายสำครับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล  5,000
7 เทคนิคการปรับพฤติกรรมสำหรับครูที่ปรึกษาในศตวรรษที่ 21 ผศ.ดร. อังสุรีย์  พันธ์แก้ว 4,000 
8 การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับโรงเรียนเรียนรวม รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 4,000
9 การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.0 ดร.ประจบ ขวัญมั่น  3,000
10 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้กูเกิ้ลแอพลิเคชัน อ.เมธี มธุรส 2,500
11 การจัดการเรียนการสอน Active Learning เพื่อการสอนวรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษา อ.ศุภรดา สุขประเสริฐ 10,000
12 การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.เลเกีย เขียวดี  3,000
13 การวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 4,000
14 นวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์กับการวิจัยแบบผสานวิธี รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 4,000
15 การเขียนรายงานนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 4,000
16 การจัดการเรียนรู้แบบ active learning ด้วยรูปแบบ problem based learning สู่การจัดการเรียนรู้แบบ project based learning ผศ.ชูวิทย์  ไชยเบ้า 3,000
17 การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูศตวรรษที่ 21 ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ 5,000
18 การจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ 4,000
19 การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM EDUCATION ดร.ปราณี เลิศแก้ว 2,500
20 จิตตปัญญาภิวัฒน์สู่การพัฒนาปัญญาภายใน อ.มนตรี หลินภู    1,500
21 เทคนิคการเป็นครูผู้นำกิจกรรมด้านนันทนาการสันทนาการอย่างมืออาชีพ อ.อรทัย  บุญเที่ยง   3,000
22 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น  B.T.C. ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 2,000
23 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ขั้นสูง  A.T.C. ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 5,000
24 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C. ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 5,000
25 การพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่  21 ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 2,500
26 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ของครูมืออาชีพ ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 2,500
27 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของครูยุคใหม่ (Teacher Knowledge Management : TKM) แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 2,500
28 การพัฒนาหลักสูตรของครูมืออาชีพ ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 2,500
29 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 4,000
30 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูสู่สถานศึกษา ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 3,500
31 การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ อ.ยุทธนา พันธ์มี 2,500
32 การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที Project based Learning Using ICT อ.ยุทธนา พันธ์มี 4,000

 

หมายเหตุ

1. เนื้อหาหลักสูตรเป็นรูปแบบไฟล์ DOC เพื่อความสะดวกในการคัดลอกเสนอหลักสูตรต่อสถาบันคุรุพัฒนา หลังจากหลักสูตรผ่านการรับรองจะดำเนินปรับไฟล์เป็นรูปแบบ PDF
2. คลิก! รายละเอียดหลักสูตร