หลักสูตรพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2561

หลักสูตรพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ อัตราค่า
ลงทะเบียน
1 612041017
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมค่ายวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ 4,000
2 613021018
การวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 4,000
3 612182018
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูศตวรรษที่ 21
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ 4,000
4 612151052
หลักสูตรการอบรมครูผู้นำนันทนาการ
ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 4,000
5 614182029
กฎหมายสำหรับครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ผศ.สุชิน รอดกำเนิด 4,000
6 613181132
การสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์
รักพรมงคล
 4,000
7 614182030
การบูรณาการทฤษฎีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์
รักพรมงคล
5,000
8 613182029
การพัฒนาภาวะผู้นำในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์
รักพรมงคล
 4,000
9 612181200
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุค Thailand 4.0
ดร.ประจบ ขวัญมั่น 3,500
10 612032023
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้บูรณาการระหว่างสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกับกระบวนการคิด สำหรับครูผู้สอน เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่1-3
อ.ประภัสสรา ห่อทอง 3,500
11 612181206
หลักสูตรการพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21
ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 4,500
12 612181207
หลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action research: CAR) เพื่อการเรียนการสอนของครูยุคใหม่
ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 4,500

อัดเดดข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย. 2561 : 15.00 น.