ความเป็นมา

       ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานการศึกษาที่มีบทบาทและหน้าที่รับใช้สังคมและชุมชนท้องถิ่น ที่มีความโดดเด่นในการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่ดีพร้อมรับใช้สังคมชุมชน และประเทศชาติ โดยมีพื้นที่บริการวิชาการในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง
      อีกภาระกิจที่สำคัญคือการสนองนโยบายภาครัฐในการบริการวิชาการด้านต่างๆ ซึ่งปีงบประมาณ 2560 กระทรวงศึกษาการ กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรการศึกศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบครบวงจร โดยมีงบประมาณให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา (คนละ 10,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ) สามารถพัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
      ปีงบประมาณ 2560 คณะครุศาสตร์ มีหลักสูตรระยะสั้นที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สำหรับบริการวิชาการในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จำนวน 9 หลักสูตร 31 รุ่น
      สำหรับปีงบประมาณ 2561 มีการสรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวม ดังนี้ 1)จำนวนครูในระบบ 314356 คน 2)จำนวนลงทะเบียนอบรมหลักสูตร 637,537 ที่นั่ง 3)งบประมาณที่ผ่านการอนุมัติ 1,618,798,588 บาท 4)ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.22 คิดเป็นร้อยละ 81.14 ของผู้ฝึกอบรม และได้สำรวจความต้องการด้านหลักฝึกอบรมข้อเสนอแนะด้านต่างๆเพื่อนำผลมาพัฒนาการดำเนินงานต่อไป