| กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและการฝึกอบรม
    | 0-5570-6555  To 2010
 
.   .
 
HOME
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
.

                  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศษฐศิลป์)  มีนโยบายกำหนดกรอบวงเงินให้ครู
บุคลากร เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามต้องการจำเป็นของครูรายบุคคล คนละ 10,000 บาท โดยเลือกการพัฒนาจากกจิกรรมหรือโครงการที่ผ่านการ
รับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา โดยสถาบันคุรุพัฒนาได้ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นั้น

                 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดส่งหลักสูตรและผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา จำนวน 9 หลักสูตร
ประกอบด้วย

ที่
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
โปรแกรมวิชารับผิดชอบ
สังกัดคณะครุศาสตร์
1
60992690
หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla การประถมศึกษา
2
60000166
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น หลักสูตรและการสอน
3
60000167
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ขั้นสูง หลักสูตรและการสอน
4
60004004
การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมศึกษา
5
60005036
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ การประถมศึกษา
6
60010041
การเขียนรายงานนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย คณิตศาสตร์
7
60010122
การพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการสอน
8
60202014
นวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์กับการวิจัยแบบผสานวิธี คณิตศาสตร์
9
60412003
การวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

          ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร สถานที่ บุคลากร และระบบสำหรับการฝึกอบรมโดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครพร้อมกัน
ทั้งประเทศวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ของปีงบประมาณ 2560 คลิก! รายละเอียดหลักสูตร

ที่มา : http://hrd.obec.go.th 
ประกาศรับรองหลักสูตร : ประกาศ

 
     
  จำนวนผู้อ่านข่าวนี : Website counter  
 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและการฝึกอบรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
 
เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000  โทร. 0-5570-6555 ต่อ 2010  e-Mail : s.course.kpru@gmail.com