homepage

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รหัสวิชา 1032201 

|วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้นักศึกษาทราบรู้แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
    2. เพื่อให้นักศึกษาทราบรู้เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
    3. เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและ สารสนเทศ 
    4. เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
    5. เพื่อให้นักศึกษาการออกแบบ การสร้าง การนําไปใช้ การประเมินและการปรับปรุง นวัตกรรม
    6. เพื่อให้นักศึกษามีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ