ผู้จัดทำ| ผู้จัดทำ ........................................................................................................
  ชื่อ-สกุล        :   ยุทธนา พันธ์มี (ยุทธ & นา)
  ว-ด-ป เกิด     :   2 กุมภาพันธ์ 2520 


 
| ที่อยู่ภูมิลำเนา .............................................................................................

  35 ถ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

 
| ติดต่อประสานงาน ....................................................................................

  ชื่อ-สกุล                    : ยุทธนา พันธ์มี
  สังกัด                         : อาจารย์โปแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  ที่อยู่ที่ปัจจุบัน           : 69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  ความสามารถพิเศษ  : กีฬาประเภทกีฑา ระยะไกล/วิ่งผลัด
  เบอร์โทร                    : 0-5570-6555 มือถือ : 0892678222
  e-Mail                       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Facebook                   : https://www.facebook.com/yutthana.edu


| ประวัติการศึกษา ......................................................................................
  2527-2532   ประถมศึกษา : โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา จ.กำแพงเพชร
  2532-2534   มัธยมศึกษาตอนต้น : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลคอลงแม่ลาย จ.กำแพงเพชร
  2536-2537   มัธยมศึกษาตอนปลาย : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลคอลงแม่ลาย จ.กำแพงเพชร

  2537-2539   อนุปริญญา ปวท.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
  2539-2541   ปริญญาตรี ศศ.บ.การจัดการทั่วไป(คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) : สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
  2549-2550   บัณฑิตศึกษา ป.วิชาชีพครู : มหาวิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
  2552-2554   ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
  2556-ปัจจุบัน   ปริญญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก  (กำลังศึกษา)


| ประวัติการทำงาน .................................................................................
  2539-2540   โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงเพชร : หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
  2540-2542   โรงเรียนองอาจวิทยา : ครูสอน (คอมพิวเตอร์)
  2542-2542   กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบก  : พลทหาร สพ.ทบ.
  2543-2544   บริษัทนอทร์เทิร์นไฮเทคเซนเตอร์ : ช่างระบบ Network
  2544-2547   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร : คนงานชุดหม้อแปลง
  2547-2550   วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร : อาจารย์พิเศษ (คอมพิวเตอร์)
  2550-2554   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) 
  2555-2559   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : พนักงานมหาวิทยาลัย (ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา)
  2560-ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : พนักงานมหาวิทยาลัย (ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารเทศทางการศึกษา)

| ประวัติการศึกษาดูงานต่างประเทศ......................................................
  ม.ค. 2552     ศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง  :  การศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา
  พ.ค. 2553     ศึกษาดูงานประเทศจีน  :  world expo china
  พ.ค. 2554     ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน  :  การศึกษามหาวิทยาลัย    
  มี.ค. 2555     ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม   :   การเรียนการสอนทางไกล
  ก.พ. 2558     ศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)   :   ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมศึกษา

| ประวัติผลงานทางวิชาการ.....................................................................
  เอกสารและตำรา
     1. เอกสารประกอบการอบรมซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
     2. เอกสารประกอบการอบรมคอมพิวเตอร์และงานสำนักงาน
     3. เอกสารประกอบการอบรมการออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างมืออาชีพ
     4. เอกสารประกอบการอบรมการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
     5. ตำราประกอบการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

  
สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
     2554  : เว็บไซต์ฝึกอบรมการออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น http://eduweb.kpru.ac.th/wbt (ปิด)
     2555  : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

     2556  : เว็บไซต์โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา | http://elementary.kpru.ac.th
     2557  : เว็บไซต์การเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมฯ |  http://innovation.kpru.ac.th

  วิจัย
     2552  : การประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากร 
                 ทางการศึกษาในรูปแบบสามมิติ 
     2554  : รูปแบบการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร
     2554  : การพัฒนาเว็บไซต์ฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตรการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น 
                 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
     2555  : ผลการศึกษาสภาพปัญหาการใช้แท็บเล็ตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
     2557  : ผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครูคณิตศาสตร์ 
                 สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     2558  : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา คณิคศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี 3
                 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
     2558  : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี 3
                 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
     2560 : รูปแบบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งของเด็กไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0


  
บทความวิชาการ
    2557  : Blended Learning กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 (ร่วม)
    2557  : การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 (ร่วม)
    2557  : ทิศทางของการการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
    2557  : การศึกษาสภาพปัญหาการใช้แท็บเล็ตพีซีของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
    2559  : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนว 4 C’s เพื่อพัฒนาสมรรถนะการผลิตสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ของครูคณิตศาสตร์ฯ (ร่วม)

| รางวัลและความภาคภูมิใจ.......................................................................
    2540   :  พนักงานดีเด่น โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงเพชร 
    2542   :  พลทหารดีเด่น กองคลังแสงกรมสรรพวุธ ทหารบก
    2549   :  รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อุทยานการเรียนรู้ TK-PARK 
    2557   :  พ่อดีเด่น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
    2560   :  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4 "จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก"

 

                                                     -------------------------------------------------------//-------------------------------------------------