วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

 

 

 

          หมายถึง วิธีสอนที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกันค้นคว้าหรือทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ เพื่อช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี เพราะได้ลงมือปฏิบัติด้วยจนเอง

        ความมุ่งหมาย
1.เพื่อฝึกทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ
2.เพื่อฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นจนเกิดทักษะกระบวนการกลุ่ม สามารถนำไปใช้ เป็นประโยชน์ในชีวิตได้
3.เพื่อฝึกคุณลักษณะนิสัยของผู้เรียน เช่น ความรับผิดชอบในการทำงาน ความมีระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ความมีน้ำใจฯลฯ
4.เพื่อฝึกทักษะการพูด การคิด การเขียนรายงาน การวิเคราะห์ การสรุปฯลฯ
5.เพื่อฝึกความกล้าในการแสดงออก
ขั้นตอนการสอน
1.ขั้นเตรียม เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดเตรียมวางแผนการสอน โดยเตรียมหัวข้องานที่จะ มอบหมายให้ทำเป็นกลุ่ม กำหนดจุดมุ่งหมาย เวลา วิธีการ ตลอดจนเตรียมสื่อการสอน และเอกสารที่ต้องใช้ในการสอน
2.ขั้นดำเนินการสอน ประกอบด้วย
     2.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นเร้าความสนใจของผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน ให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ อาจใช้วิธีทบทวนความรู้เดิม สนทนา ซักถามอภิปรายนำเรื่อง นอกจากนี้ ผู้สอนควรได้แจ้งจุดประสงค์การสอน แจ้งขั้นตอนการทำกิจกรรม กำหนด เวลา และข้อตกลงอื่น ๆให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกันก่อนเข้ากลุ่มทำกิจกรรม

3.ขั้นสอน มีลำดับดังนี้
     3.1แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามจำนวนที่เหมาะสม ให้ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มที่น่าสนใจให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ แจกเอกสาร บัตรคำถาม หรือสื่อการเรียนที่กลุ่ม จำเป็นต้องใช้ในการทำกิจกรรมกลุ่ม       
    
3.2ให้กลุ่มทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่กำหนด
    3.3ให้แต่ละกลุ่มรายงานผลงานของกลุ่มตามที่ผู้สอนกำหนด

4.ขั้นสรุป
      4.1ให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน เพื่อสรุปความสำคัญจากการรายงานของแต่ละกลุ่มและผู้สอนให้ข้อเสนอแนะพร้อมแนวความคิดในการประยุกต์ใช้
     4.2สนทนาและซักถามผู้เรียนถึงประเด็นปัญหาสำคัญเพื่อเป็นการวัดผล
5.ขั้นประเมินผล เป็นขั้นที่ผู้สอนประเมินผลการทำงานกลุ่มของผู้เรียนว่า ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทเรียน เกิดเจตคติ และทักษะในการทำงานกลุ่มมากน้อยเพียงใด บรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ ผู้สอนควรได้ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านต่างๆ ด้วย เช่นความกระตือรือร้นในการแบ่งกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ความร่วมมือ ความรับผิดชอบ ความกล้าแสดงออก ลักษณะการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ฯลฯ เป็นต้น
ข้อดีและข้อจำกัดของวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
ข้อดี

1.ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกหน้าที่ ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามในกลุ่ม ฝึกการช่วยเหลือกันในการทำงาน ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ ฝึกความสามัคคี ฯลฯซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

2.ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆด้วยตนเอง ฝึกการ เขียนรายงานและฝึกการพูดเสนอผลงานต่อที่ประชุม
3.เป็นการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียนแต่ละคน
4.ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน เพราะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตลอดเวลา
5.วิธีนี้ผู้สอนสามารถใช้ประกอบการสอนได้ทุกรายวิชา ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง
6.ทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และในเวลาอันจำกัด เพราะผู้เรียนได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และได้พึ่งพาอาศัยกัน

 

ข้อจำกัด
1.ผู้สอนต้องเตรียมการสอน และมอบหมายงานกลุ่มให้ผู้เรียนให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถและเวลาเรียน
2.งานที่มอบหมายควรอยู่ในขอบเขตของหลักสูตร และเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในบทเรียนอย่างแท้จริง
3.ในกรณีที่มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน ผู้สอนต้องกำหนดปริมาณงานและความยากง่ายของงานให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน
4.ขณะที่ผู้เรียนทำงานกลุ่ม ผู้สอนต้องดูแลผู้เรียนให้ร่วมรับผิดชอบการทำงานกลุ่ม ทั่วทุกคน บางครั้งอาจต้องกระตุ้นผู้เรียนบางคนที่ไม่สนใจทำงานกลุ่ม
5.ผู้สอนต้องเอาใจใส่ดูแล ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำผู้เรียน และย้ำระเบียบวินัยในการทำงานกลุ่ม ถ้าเกิดความวุ่นวายในกลุ่ม
6.ผู้สอนควรได้สรุปความรู้ความคิด ประเด็นสำคัญของงานที่ผู้เรียนทำ ให้ผู้เรียน ได้รับตรงกัน หลังจากที่ผู้เรียนเสนอผลงานกลุ่มแล้ว
7.ผู้สอนควรเลือกใช้กิจกรรมกลุ่มหลายๆลักษณะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้มากที่สุดโดยอาจแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนได้เล่นเกม ทำการทดลอง แสดงบทบาท ฝึกทักษะแข่งขันตอบปัญหาศึกษาจากชุดการสอน แก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่าง หรือสถานการณ์จำลอง เป็นต้น
8.การจัดกลุ่ม จะมีสมาชิกมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย เวลา ลักษณะเนื้อหาและกิจกรรมที่จะจัด จากประสบการณ์การสอนพบว่า ขนาดกลุ่มย่อยมีสมาชิก ประมาณ 4-5 คนจะเหมาะสม เพราะทุกคนในกลุ่มจะร่วมกันคิดแก้ปัญหา หรือทำงานที่ รับมอบหมายโดยทั่วถึงกันทุกคน เพราะให้ความร่วมมือต่อกลุ่มเป็นอย่างดี