บทที่ 2  การแนะนำตนเองและผู้อื่น (Introducing oneself and others)

 

  เรื่องที่ 1 การแนะนำตนเองกับผู้อื่น

1.1 การแนะนำตนเองอย่างเป็นทางการ (formal Introduction)

เช่น May I introduce myself?

My name is Somporn  Wansawang.

(ขออนุญาตแนะนำตัว ผมชื่อสมพร วันสว่าง)   

Can / Could I introduce myself?

My name is Jack Smith.

(ขออนุญาตแนะนำตัว ผมชื่อแจ๊ค สมิธ)

Let me introduce myself?

I am Amporn Ploysang.

(ขออนุญาตแนะนำตัว ดิฉันชื่ออัมพร พลอยแสงค่ะ)

How do you do, Mr. Steven?

My name is Marry.

(สวัสดีค่ะคุณสตีเวน ดิฉันชื่อแมรี่ค่ะ)

How do you do, Miss Suse?

I’m glad to meet you.

(สวัสดี คุณซูซี่ ยินดีที่ได้รู้จัก)

ข้อสังเกต How do you do. เป็นสำนวนที่ใช้ในการทักทายอย่างสุภาพ เมื่อพบกันครั้งแรกเวลาเขียนท้ายข้อความ How do you do.

จะใช้เครื่องหมาย (?) หรือ(.) ก็ได้

การตอบรับ (Responding)

เช่น I’m glad to meet you.

Pleased to meet you.

Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จัก

Nice to know you.

How do you do.

ข้อสังเกต  I’m glad to meet you, Pleased to meet you, Nice to meet you. (ควรสังเกตประโยคที่เป็นรูป infinitive with to ที่ใช้ตามหลัง Adjective. (คำคุณศัพท์) และสามารถใช้เป็นรูป gerund. (V. ing) ก็ได้ เช่น

Nice meeting you.

Glad meeting you.

Nice knowing you.

 

หลังจากแนะนำตนเองแล้วอาจบอกชื่อ ที่ทำงานหรืออาชีพ

เช่น I come form Nakorn Pathom, Thailand.

(ดิฉันมาจากจังหวัดนครปฐม ประเทศไทยค่ะ)

I work at / in the post office near here.

(ผมทำงานที่ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้ ๆ ที่นี่)

I’m a student (ดิฉันเป็นนักศึกษา)

I’m a doctor. (ผมเป็นหมอ)

1.2 การแนะนำตนเองอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Introduction)

เช่น Hi / Hello. I’m Andy. From French.

Hi / Hello. My name is William. From England.

 

เรื่องที่ 2 การแนะนำบุคคลอื่น ให้รู้จักกัน

การแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกัน (Introducing Others) มี 2 แบบ คือ

2.1 การแนะนำบุคคลอื่นแบบเป็นทางการ (Formal Introduction) เช่น

I’d like to introduce you to Mr. Dacha.

I’d like you to meet Miss Suporn.

การตอบรับ (Responding) เช่น

How do you do.

Fancy meeting you.

2.2 การแนะนำบุคคลอื่นอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Introduction) จะใช้เพื่อแนะนำเพื่อนสนิท หรือเพื่อนที่คุ้นเคยให้รู้จักกัน ซึ่งจะใช้ Hi หรือ Hello นำก่อนชื่อเพื่อนหรือไม่ต้องมีชื่อเพื่อนก็ได้ แล้วตามด้วยประโยคต่อไปนี้

ตัวอย่างประโยค

Pen: Hi,Peter. This is Laura, she’s my cousin.

Laura, this is Peter, my classmate.

Peter: Hi, Laura. Pleased to meet you.

Laura: Hi, Peter. Pleased to meet you, too.

.............................................................................................................................................................................................................