Home

| homepage

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนน วิชา การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา รหัสวิชา 1264210

|วัตถุประสงค์

     1. เพื่อศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
     2. เพื่อศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหน้าจอ และองค์ประกอบของภาพ
     3. เพื่อศึกษาการโอนถ่ายข้อมูลบนเครือข่ายและการประยุกต์ใช้เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน
     4. เพื่อให้นักศึกษามีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ