EDU : Social Network
..
 
  EDU : QR Code
 
  EDU : Time
.
 
 

 

 คำอธิบายสำหรับผู้เรียน
           เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองของเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ของการศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  หรือมัธยมศึกษาตอนต้น   ซึ่งเป็นเนื้อหาจากหน่วยการเรียนรู้เรื่อง "องค์ประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์"  ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจหน่วยการเรียนรู้ต่อไป
ของรายวิชาเทคโนโลวีการศึกษา
 
 วัตถุประสงค์หน่วยการเรียนรู้
         1. ผู้เรียนทราบถึงความหมายขององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
         2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์
         3. ผู้เรียนสามารจำแนกประเภทของส่วนประกอบต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์ได้
 
 ขั้นตอนการเรียนรู้
         1. ผู้สอนอธิบายวิธีการ และขันตอนการเรียนรู้ด้วยเว็บไซต์ให้ผู้เรียนทราบ
         2. ผู้เรียนศึกษาคำอธิบายสำหรับผู้เรียน และวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้
         3. ผู้เีรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน และผู้สอนบันทึกผลคะแนน
         4. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง "องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์"
         5. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ และทำแบบทำสอบหลังเรียน ผู้สอนบันทึกผลคะแนน
..ว
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 EDU : Social Network
.
 
  EDU : Counter
.
 Website counter