EDU : Social Network
..
 
  EDU : QR Code
 
  EDU : Time
.
 

 

 ผู้จัดทำ
.
สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านแสนสุข อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
 ...................................................................................................................................................
สังกัด : สพป.กำแพงเพชร เขต 1
...................................................................................................................................................
ผู้พัฒนา : 596150499 ครูยุทธนา พันธ์มี
...................................................................................................................................................
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
...................................................................................................................................................
วุุฒิสาขาวิชา : กศ.ม. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
...................................................................................................................................................
โทรศัพท์ : 08-9267-8222
...................................................................................................................................................
E-mail : nong.tana@hotmail.com
...................................................................................................................................................
Facebook : http://www.facebook.com/yutthana.edu
...................................................................................................................................................

       เว็บไซต์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต