EDU : Social Network
..
 
  EDU : QR Code
 
  EDU : Time
.
 

 

 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์

          ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและกลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของ
มนุษย์มากขึ้น คอมพิวเตอร์มีบทบาทในทุกวงการอาชีพ ซึ่งจะพบได้ว่าธุรกิจต่าง ๆ ได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ดำเนินงาน และให้บริการลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการแปลคำสั่ง
ในโปรแกรมและทำงาน ตามคำสั่งนั้นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลนำเข้า การคำนวณ การปฏิบัติการ
ทางตรรกะ และการสร้างผลลัพธ์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

 
แสดงความคิดเห็น : Facebook
 
.